blue_phone.png

קבוצות טיפול

במרכז צעד צעד מתקיימים קבוצות טיפול במגוון רחב של נושאים העוסקים באבחון וטיפול
בילדים.
בנוסף לקבוצה העוזרת לרכוש אסטרטגיות למידה לילדים המתקשים באופן יומיומי בתהליך
הלמידה בכיתה, ישנה עוד קבוצה המתמחה במתן כלים לשיפור מיומנויות חברתיות המעניקה
לילד המטופל כלים אפקטיביים לשיפור הדימוי העצמי והעלאת הביטחון העצמי, שיפור התפקוד
במסגרות היומיומיות השונות ועוד.
עוד קבוצת טיפול עוסקת בבשלות לכיתה א', המיועדת לבחון ולקבל תמונה תפקודית בפן הרגשי
והשכלי של הילד ולהעריך האם הוא מוכן לעזוב את מסגרת הגן ולהתחיל ללמוד בבית הספר. 

 

מידע נוסף אודות קבוצות הטיפול הפועלות במרכז צעד צעד לחצו על הקבוצות המופיעות
מתחת:
סוגי האבחונים
מידע מקצועי על סוגי האבחונים