התאמות לימודיות (קשיים ואיך נערכים ומתמודדים איתם)

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לקשייהם של תלמידים בעלי ליקויי למידה.
מערכת החינוך מודעת לזכותם של התלמידים לשוויון הזדמנויות בלמידה ובדרכי היבחנות ונערכת לתת מענה הולם לצורכיהם של התלמידים לקויי הלמידה.
התאמות לימודיות ניתנות לתלמידי בעלי לקויות למידה במטרה לאפשר להם להביא לידי ביטוי את יכולותיהם על אף לקויות הלמידה.

 מספר הנחות עומדות בבסיס קביעת ההתאמות בדרכי היבחנות: 

1. כל תלמיד זכאי לשוויון הזדמנויות במיצוי הפוטנציאל הלימודי הטמון בו.
2. לקות למידה עשויה להתגלות בשלבים שונים של מעגל החיים, ולהופיע באפיונים שונים ובדרגות חומרה שונות. 
3. ההתאמות בדרכי ההיבחנות הן שלב ברצף ההתאמות החינוכיות הניתנות לתלמיד.
4. אפשר לעקוף לקות למידה ולהתמודד בהצלחה עם מטלות למידה.
אופי ההתאמה נקבע על פי הקשיים הספציפיים שאובחנו אצל התלמיד, ולצורך אישורן נדרש אבחון דידקטי/ אבחון משולב שנערך מכתה ז' ומעלה.

חשוב לדעת מספר נקודות חשובות:

  •  התאמות לימודיות יינתנו רק על סמך אבחון דידקטי/ פסיכו דידקטי עדכני.
  • התאמות לימודיות הינן זכות לתלמידים עם לקויות למידה.
    עם זאת, הצורך במתן התאמות אלו לתלמיד חייב להיות מעוגן בסיבות מצודקות המופיעות בגוף דוח האבחון.
  • ועדת התאמות מחוזית רשאית לאשר או לשלול התאמות מרמה 3 במידה והיא מוצאת שהינן מוצדקות/ לא מוצדקות.
  • מוקד קושי רגשי אינו מזכה בהתאמות לימודיות. 

חוזר מנכ"ל תשסד/4(ב), ו' כסליו תשס"ד

חוזר מנכ"ל תשסד/4(ב), ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003 הגדיר את ההתאמות בדרכי היבחנות.
 
ההתאמות נחלקות ל- 3 רמות:
 
רמה 1: התאמות שאינן פוגעות במהות הנמדדת ע"י הבחינה והניתנות לאישור ע"י המועצה הפדגוגית בביה"ס על סמך אבחון דידקטי:
• הארכת זמן הבחינה בכתב בשיעור של 25% מזמן הבחינה.
• התעלמות משגיאות כתיב.
• שעתוק הבחינה.
• הגדלת שאלון הבחינה.
• דף נוסחאות מורחב במבחנים במתמטיקה.
 
רמה 2: התאמות הפוגעות באופן חלקי במהות הבחינה ומתייחסות בעיקר לשינויים בתנאי הבחינה אך לא בתוכנה. התאמות אלה ניתנות לאישור ע"י המועצה הפדגוגית בביה"ס על סמך אבחון דידקטי או אבחון משולב:
• הכתבת מבחן לבוחן ניטרלי.
• הקראת שאלון הבחינה ע"י קורא ניטרלי. באנגלית השמעת שאלון הבחינה.
• שימוש במילון אלקטרוני במבחנים באנגלית.
• במבחנים באנגלית הקלטת התשובות.
 
רמה 3: התאמות המשנות את המהות הנמדדת ע"י הבחינה ומתייחסות לשינויים הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה.
ניתנות לאישור ע"י ועדת התאמות מחוזית ע"ס אבחון משולב:
• שאלון מותאם הנגזר משאלון הבחינה הרגיל.
• מבחן בע"פ.
• המרת בחינה במתמטיקה לבחינה במקצוע מדעי אחר.

התאמות נוספות בדרכי ההוראה ובחומרי הלמידה

 מטרת ההתאמות לאפשר לתלמידים בעלי לקויות הלמידה להתמודד עם מטלות לימודיות על אף לקויות הלמידה.
התאמות אלה לא הוגדרו באופן פורמאלי בחוזר מנכ"ל ויינתנו לתלמידים ע"פ יכולות צוות ביה"ס:
 
התאמות לתלמידים עם קשיים בקריאה:
• הקראת חומרי הלימוד, מתן חומרי לימוד כתובים/ משוכתבים או מוקלטים, שימוש באמצעים ויזואליים לביסוס הלמידה (מצגות, סרטים).
• מיקוד משימות כתה ובית בשל קושי בתיפקוד עצמאי והצורך בהשקעת משאבים רבים ללמידה.
 
התאמות לתלמידים עם קשיים בכתיבה:
• הפחתת משימות כתיבה, ועזרה במטלות כתיבה/ העתקה גדולות, לדוגמה: צילום החומר הנדרש לכתיבה, צילום מחברת תלמיד, עזרה בכתיבה ע"י תלמיד חונך או המורה. מתן אפשרות להכתבת שעורי בית למבוגר, או הקלדה במחשב. עם זאת, לא למנוע לגמרי כתיבה מהתלמיד.
• מתן משימות חלופיות למשימות כתיבה גדולות, לדוגמה: בניית דגם, מצגת במחשב, צילום סרט וכדומה.
• מתן אפשרות שימוש במחשב ככלי חלופי לביצוע מטלות כתיבה בבית ובביה"ס.
• מתן גיבוי בע"פ לתשובות בכתב, בשל צמצום בכתיבה.
• מתן אפשרות להקלטת שעורים ואפשרות לצילום לוח הכיתה.
 
התאמות לתלמידים עם קשיים בתהליכי זכירה:
• יצירת קישור חזותי ושמיעתי בין השיעורים הנלמדים באותו תחום, לדוגמה: פתיחת כל שיעור באזכור הנושא שנלמד בשיעור הקודם באותו תחום וליווי הלמידה בייצוג חזותי (מיפוי, טבלה או סכמה) כולל של הנושא הנלמד.
• מיקוד החומר ללמידה ולזכירה.
 
התאמות לתלמידים עם קשיים בשמירה על הקשב והריכוז:
• הושבה בקדמת הכתה, להפחתת גירויים מסיחים וע"מ לאפשר החזרתה לקשב בעזרת קשר עין או מגע בכתף.
• בניית סביבה מובנית בשל הקושי בהבנייה עצמית וקשיים בהתארגנות, בעזרת רשימות, טבלאות וסדר יום קבוע וצפוי.
• פירוק משימות ארוכות ומורכבות למשימות קצרות.
• מתן הפסקות יזומות לצורך רענון הקשב ושיפור התיפקוד הלימודי.
• הטרמת נושאי הלימוד בכתה.
• ארגון המידע על הלוח באופן מתוכנן ומובנה.